„Staticus“ verslo etikos kodeksas

Pagrindinis šio verslo etikos kodekso (toliau tekste – „Kodeksas“) tikslas – pateikti rekomendacijas dėl to, kaip turėtų elgtis bendrovių, priklausančių „Staticus“ įmonių grupei (toliau – „Staticus“ ar „Bendrovė“), darbuotojai, vadovybė ir Valdybos nariai (toliau – „Darbuotojai“).

Kodeksu taip pat turėtų vadovautis tiekėjai, partneriai, subrangovai, tarpininkai (toliau – Tiekėjai“), palaikantys tiesioginius ar netiesioginius verslo ryšius su Bendrove.

Kodeksas atspindi „Staticus“ viziją, misiją ir pagrindines vertybes ir padeda Darbuotojams jas puoselėti, taip pat jame nurodoma, kaip Darbuotojai turėtų dirbti komandoje, su klientais, verslo partneriais ir kitais visuomenės nariais. Kodeksu siekiama:

 • apibrėžti elgesio normas ir taisykles;
 • nustatyti rekomendacijas dėl Bendrovės veiklos vykdymo;
 • informuoti ir šviesti Darbuotojus su verslo etika ir elgesiu verslo aplinkoje susijusiais klausimais;
 • puoselėti Darbuotojų atsakomybės jausmą;
 • apsaugoti Darbuotojus nuo dviprasmiškų ir konfliktams palankių situacijų bei neetiško elgesio, aprašant netoleruojamo elgesio pavyzdžius.

Kodekse pateikiamų rekomendacijų nereikėtų vertinti kaip taikomų visiems ar net išsamių, nes iš anksto neįmanoma numatyti ir aprašyti visų galimų aplinkybių, su kuriomis galima susidurti. Šiame vadove aprašomi tik etiniai elgesio principai, kuriuos Darbuotojai turėtų taikyti vykdydami kasdienę veiklą.

Nepaisant pirma minėto apribojimo, Darbuotojai gali susidurti su situacijomis, kurioms konkretūs elgesio principai nebuvo apibrėžti. Tokiais atvejais labai svarbu, kad Darbuotojai tinkamai pasirinktų ir pritaikytų šiame Kodekse pateikiamas rekomendacijas savo pačių nuožiūra. Taip pat tikimasi, kad tokiais atvejais Darbuotojai kreipsis patarimų į savo tiesioginius vadovus.

Pagrindiniai kodekso principai

Kodekse nustatytos verslo etikos ir elgesio normos atspindi šiuos pagrindinius principus:

 1. Pagarba žmogaus teisėms:
 • nepažeisti taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų, neignoruoti asmens teisių, o susidūrus su kitų asmenų teisių pažeidimais, imtis visų veiksmų tokiems pažeidimams sustabdyti;
 • su Darbuotojais elgtis vienodai kalbos, veiksmų ar siūlomų sprendimų atžvilgiu, nediskriminuoti asmenų ar socialinių grupių lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, rasės, religijos, odos spalvos, tautinės kilmės ar šeiminės padėties pagrindu, o susidūrus su tokia diskriminacija, imtis teisėtų priemonių jai sustabdyti;
 • elgtis mandagiai, geranoriškai ir tolerantiškai, neatsižvelgiant į individualias savybes, turtą, socialinį statusą ar nuomonę;
 • skatinti įvairovę ir gerbti visų Darbuotojų asmenines savybes;
 • visada ginti pagrindines Darbuotojų teises į sveikatą ir saugumą.

2. Sąžiningumas ir lojalumas:

 • tesėti pažadus;
 • stengtis, kad veiksmai sutaptų su žodžiais;
 • elgtis sąžiningai ir pagarbiai, paisyti įstatymų reikalavimų ir ginti gerą „STATICUS“ vardą ir reputaciją;
 •  nenaudoti darbo laiko ar Bendrovės suteiktų darbo įrankių, finansinių ar materialinių išteklių savo, savo šeimos ar draugų poreikiams patenkinti;
 • nesukčiauti ar nevykdyti apgaulingos veiklos;
 • nedalyvauti vykdant neteisėtą ar negarbingą veiklą.

3. Atsakomybė ir atskaitomybė:

 • profesinę veiklą grįsti asmenine atsakomybe už sprendimų ar veiksmų pasekmes, jų galimą naudą ar žalą, trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį;
 • prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, nemėginti teisintis komandos sprendimais;
 • suprasti ir gerbti Bendrovės įsipareigojimus jos klientams, verslo partneriams, darbuotojams ir akcininkams;
 • mokyti atsakingo elgesio aplinkos ir tvarumo klausimais.

4. Nešališkumas ir objektyvumas:

 • priimti sprendimus vadovaujantis aiškiais kriterijais, vengti šališkumo ir emocijų vertinant oponentų ir ekspertų nuomones ir kitus objektyvius veiksnius;
 • vertinti žmones pagal jų kompetenciją, įgūdžius ir pasiekimus;
 • vertinti sumanumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir atvirumą.

5. Pavyzdinis elgesys:

 • kiekvienas Darbuotojas savo išvaizda, kalba ir elgesiu turėtų rodyti pavyzdį kitiems bei paisyti visuotinai priimtų elgesio taisyklių;
 • visada rūpintis „Staticus“ įvaizdžiu;
 • būti tiksliems, punktualiems, nepiktnaudžiauti alkoholiu ir narkotinėmis medžiagomis, nepersekioti ir nevartoti netinkamos leksikos.

Santykiniai su klientais

„Staticus“ nuolat siekia tobulėti, todėl mums svarbu žinoti, ką klientai mano apie mūsų elgesį su jais, taip pat apie mūsų gaminius ir paslaugas. Būtent dėl šios priežasties mes nuolat informuojame klientus apie tai, kaip jie galėtų pareikšti savo nuomonę, o gavę klientų nusiskundimus, į juos atsakome profesionaliai. „Staticus“ sėkmės pagrindas yra parduodamų prekių ir klientams teikiamų paslaugų kokybė bei mūsų veiklos efektyvumas. Bendraudami su klientais Darbuotojai:

 • vienodai vertina visus klientus;
 • bendradarbiauja, siekia partnerystės ir abipusės naudos;
 • santykius su klientus grindžia abipuse pagarba ir tolerancija;
 • laiku vykdo pažadus;
 • teikia tikslią informaciją apie gaminius, paslaugas ir kainas, vengdami klaidinančių teiginių;
 • yra dėmesingi ir objektyvūs;
 • vengia pernelyg didelio apibendrinimo (kategoriškumo);
 • neskleidžia neigiamos informacijos apie kitus klientus (klientų konkurentus);

Darbuotojai visada privalo palaikyti profesionalius santykius su mūsų klientais. Vis dėlto, Darbuotojai, palaikantys ryšius su klientų atstovais dėl priežasčių, tiesiogiai nesusijusių su Bendrovės verslo veikla, veikia savo vardu ir interesais, todėl Bendrovei neatstovauja.

Santykiai su tiekėjais

„Staticus“ siekia būti patikimu tiekėjų partneriu. Visą savo dėmesį skiriame ilgalaikiams, teigiamiems verslo santykiams ir tvirtai partnerystei. Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai paisys tarptautinių standartų žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Mes raginame tiekėjus grįsti savo veiklą principais, panašiais į tuos, kurie pateikiami šiame Kodekse, arba pritaikyti savo elgesio kodeksą; tai yra svarbus kriterijus užmezgant ar toliau plėtojant verslo santykius.

Mes atrenkame ir vertiname tiekėjus pagal nustatytus kriterijus, įskaitant, kokybę, kainą, prieinamumą, gebėjimą vykdyti užduotis ir patikimumą. Tiekėjai privalo užtikrinti savo įmonių atsakomybę, visų pirma socialiniais ir aplinkosaugos klausimais.

Rinkdamiesi Tiekėjus pirmenybę teikiame socialiniu ir ekologiniu požiūriu atsakingiems tiekėjams. Tikime, kad bendradarbiaudami su Tiekėjais, kuriems rūpi planeta, mes galėsime sukurti aplinkosaugos požiūriu tinkamus ir tvarius gaminius. Tiekėjai turėtų vykdyti veiklą, leidžiančią naudoti išteklius veiksmingai, sumažinti kenksmingų medžiagų naudojimą, susitelkti į klimatą, energiją, tvarias medžiagas ir atliekų mažinimą. Tiekėjai privalo siekti įgyvendinti ir nuolat atnaujinti mechanizmus ir medžiagas, naudojamas vykdant kasdienę gamybą, kad ji būtų kuo įmanoma palankesnė aplinkai.

Santykiai su konkurentais

„Staticus“ pasisako už sąžiningą ir atvirą konkurenciją visose rinkose. Mums svarbus patikimas rinkų funkcionavimas ir klientų gerovė. Bendrovė neremia jokių antikorupcinio elgesio apraiškų, įskaitant kainų nustatymą, suderintus veiksmus ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, bet jais neapsiribojant. Mes remiame atitinkamą ir neribotą konkurenciją teikiant pasiūlymus, dalyvaujant konkursuose, vykdant pirkimus visais veiklos etapais.

„Staticus“ siekia konkuruoti sąžiningai, laikydamasi etiško verslo vykdymo principų ir galiojančių įstatymų. „STATICUS“ siekia laimėti tokiomis konkurencingomis sąlygomis, tobulindama savo valdymo efektyvumą, didindama savo produktyvumą ir mažindama savo sąnaudas.

„Staticus“ neskleidžia neigiamos informacijos apie savo konkurentus siekdama kokios nors komercinės naudos.

Santykiai bendrovėje

„Staticus“ remia tarptautines žmogaus teises ir gerbia visų savo darbuotojų orumą, kaip numatyta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir pagrindinėse Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose:

 1. mes neišnaudojame vaikų, kalinių ar asmenų, priverstų dirbti, darbo. Vaikas yra asmuo, kuriam nėra 15 metų arba kuris yra jaunesnis už kitą didesnį minimalų amžių, nurodytą vietos įstatymuose;
 2. mes vienodai ir sąžiningai vertiname visus darbuotojus. Siekiame sukurti darbo aplinką, kurioje asmenys būtų gerbiami, vienodai vertinami ir turėtų vienodas galimybes neatsižvelgiant į individualius skirtumus, gebėjimus ar asmenines savybes. Joks darbuotojas ar kandidatas į pareigas neturėtų būti diskriminuojamas ar persekiojamas dėl amžiaus, rasės, lyties, religijos, negalios, tautinės kilmės, seksualinės orientacijos, šeiminės padėties ar politinių pažiūrų.

Bendrovė griežtai laikosi darbo teisės reikalavimų, visų pirma, darbo užmokesčio, darbo valandų, išmokų, kolektyvinių darbo sutarčių klausimais.

„Staticus“ kuria ir nuolat tobulina saugią ir sveiką darbo aplinką, užtikrina darbo saugą, užkerta kelią galimai žalai ir reaguoja į sąlygas, kenksmingas sveikatai, imdamasi priemonių sveikatai ir gerovei skatinti.

Vykdydami pavestas užduotis ir nurodymus Darbuotojai teikia bendradarbiams iš savo ir kitų veiklos padalinių informaciją, būtiną jų darbo funkcijoms vykdyti, netrukdo dirbti ir nesudaro situacijų, kuriose bendradarbiai būtų priversti skelbti informaciją, kurią kitiems žinoti draudžiama.

Darbuotojai laikosi geros valios principų ir siekia sustiprinti abipusį pasitikėjimą. Persekiojimas, diskriminacija ar bet koks kitas netinkamas elgesys darbo vietoje yra netoleruojamas. Bendraujant su kolegomis turėtų būti vengiama:

 1. žeminti ir įžeidinėti;
 2. viešai aptarinėti darbuotojų charakterį ar asmenines savybes;
 3. menkinti darbuotojų darbą ar ypatumus;
 4. skleisti paskalas, šmeižti ar menkinti reputaciją;
 5. provokuoti konfliktą pasinaudojant su darbu susijusiu ar psichologiniu pranašumu;
 6. rodyti neigiamas emocijas.

Vadovai su pavaldiniais turėtų elgtis pagarbiai ir santūriai. Nurodymai, užduotys ir pastabos pavaldiniams teikiami tik tinkamu būdu, siekiant sukurti komandoje produktyvią ir draugišką nuotaiką, išvengti konflikto ir pašalinti nesutarimų priežastis. Vadovai turėtų nerodyti asmeninių simpatijų ar antipatijų pavaldiniams ir kitiems darbuotojams, objektyviai vertinti su darbu susijusias pavaldinių savybes ir pasiekimus. Asmenys, vadovaujantys kitiems asmenims, papildomai privalo:

 • rodyti pavyzdį; rodyti, ką reiškia elgtis sąžiningai ir teisingai;
 • užtikrinti, kad pavaldiniai būtų kvalifikuoti ir profesionalūs;
 • stebėti pavaldinius, įskaitant laikinuosius darbuotojus, užtikrinti, kad jie laikytųsi įstatymų ir tvarkos, taikomų Bendrovėje, ir šio Kodekso nuostatų;
 • remti Darbuotojus, kurie sąžiningai užduoda klausimus ar reiškia susirūpinimą dėl įstatymų ir Bendrovės taisyklių, taip pat reglamentų laikymosi bei sąžiningumo. Darbuotojams, kurie pateikė tokius klausimus ar išreiškė susirūpinimą šiais klausimais, niekada neturi būti keršijama;
 • Pranešti apie galimus pažeidimus savo vadovui ar tiesiogiai Bendrovės vadovui pasinaudojant anonimine karštąja linija: http://anonymouse.org/anonemail.html.

Bendrovėje laikomasi visiško nepakantumo priekabiavimui, seksualiniam priekabiavimui ar bet kokiam emociniam smurtui politikos. Išsamios priemonės, skirtos užkirsti kelią smurtiniam elgesiui ir į jį reaguoti, nustatytos „Staticus“ kovos su priekabiavimu politikoje.

Darbuotojai gali dalyvauti politinėje ir socialinėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkimų kampanijoms, rinkti lėšas ar kitaip dalyvauti ar prisidėti prie organizacijos ar partijos veiklos su sąlyga, kad tokie veiksmai yra aiškiai atskirti nuo jų profesinės veiklos ir atsakomybės ir netrukdo tinkamai vykdyti pareigų Bendrovėje.

Darbuotojai privalo informuoti savo vadovus apie dalyvavimą ar ketinimą dalyvauti išrinktuose politinių partijų organuose bei nacionalinėje ir vietos vyriausybėje.

Darbuotojai privalo užtikrinti, kad jų vieši pareiškimai ir pasisakymai būtų suprantami tik kaip jų asmeninė, o ne visos Bendrovės nuomonė.

Aplinka ir tvarumas

„Staticus“ yra sertifikuota pagal ISO 14001 standartus, kuriais numatoma efektyvi aplinkos apsaugos valdymo sistema. Dėl to Bendrovė siekia užtikrinti, kad poveikis aplinkai būtų kuo įmanoma mažesnis.

Siekdama užtikrinti saugų tvarkymą, judėjimą, saugojimą, perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir šalinimą, Bendrovė kontroliuoja medžiagas, kurios, patekusios į aplinką, keltų pavojų, ir laikosi atitinkamų tokių atliekų perdirbimo ir šalinimo nuostatų.

Bendrovė stengiasi apsaugoti aplinką, mažindama visų tipų atliekas ar atsisakydama jų, įgyvendindama atitinkamas apsaugos priemones gamybos ir priežiūros procesų metu.

Svetingumas ir dovanos

Verslo pramogos ir komercinės dovanos yra skirtos užmegzti tvirtus verslo santykius, grįstus gera valia, o ne įgyti nesąžiningą pranašumą klientų ar pardavėjų atžvilgiu. Darbuotojams ar jų šeimos nariams draudžiama siūlyti, gauti, dovanoti ar priimti dovanas ar pramogas, išskyrus atvejus, kai yra vykdomos visos toliau išvardytos sąlygos:

 • jos dovanojamos be išankstinio susitarimo;
 • jos nėra išreikštos grynaisiais pinigais;
 • jos atitinka įprastą ir priimtiną verslo praktiką;
 • jų vertė nėra ypač didelė, t. y. ne didesnė nei 100 eurų;
 • jų negalima suprasti kaip kyšio ar kito neteisėto ar draudžiamo mokėjimo;
 • jos dovanojamos ar gaunamos be jokios pareigos ar įsipareigojimo;
 • jos dovanojamos nesiekiant priversti atlikti tam tikrą darbą ar atlyginti už netinkamą pareigų vykdymą ar veiklą, taip pat siekiant įsigyti ar išsaugoti verslą ar įgyti verslo pranašumą;
 • jos dovanojamos nepažeidžiant taikomų įstatymų ar teisės aktų.

Papildomos rekomendacijos dėl dovanų ir pramogų gali būti nurodytos valstybių, kuriose vykdoma veikla, teisės aktuose. Turėdami abejonių dėl dovanos ar pramogos tinkamumo kreipkitės į savo viršininką ar vadovą.

Darbuotojas privalo pranešti savo vadovui raštu (pvz., el. paštu) apie gautą dovaną, jei tokia dovana neatitinka pirma nurodytų kriterijų. Darbuotojas taip pat privalo pranešti savo vadovui ar tiesiogiai Bendrovės vadovui pasinaudodamas anonimine karštąja linija: http://anonymouse.org/anonemail.html, jei kito Darbuotojo gauta dovana galimai neatitinka pirma nurodytų kriterijų.

Kyšininkavimas ir korupcija

„Staticus“ netoleruoja jokios korupcijos ar piktnaudžiavimo įtaka apraiškos. Mūsų įsipareigojimas dėl sąžiningos veiklos reiškia įsipareigojimą vengti bet kokios korupcijos apraiškos, įskaitant kyšininkavimą, bet juo neapsiribojant, ir laikytis galiojančių kiekvienos valstybės, kurioje vykdome veiklą, kovos su korupcija įstatymų. „Staticus“ įsipareigojo vykdyti savo veiklą ir verslą tokiu būdu, kad Bendrovė nedalyvautų jokioje korupcinėje veikloje ir neskatintų jos.

Darbuotojams draudžiama bet kada siūlyti ir priimti bet kokius mokėjimus ar kompensacijas, išskyrus įprasto ir priimtino svetingumo atvejais, kai toks svetingumas pagrįstai nesuprantamas kaip priemonė paveikti verslo sprendimus. „Staticus“ draudžia savo Darbuotojams dovanoti, siūlyti ar žadėti pinigus ar perduoti vertybes, taip pat teikti paslaugas, pirmenybę, dovanas ar pramogas asmenims, dirbantiems valstybės įstaigose, pareigūnams ar kitiems asmenims, kurių teisinis statusas yra prilyginamas vyriausybės pareigūnams, jei tokiais veiksmais ketinama neteisėtai įgyti ar išsaugoti verslą ar pasiekti kitus tikslus.

„Staticus“ neteikia finansinės paramos politinėms partijoms, grupėms ar politikams. Siekdami užkirsti kelią pastangoms apeiti Bendrovės taisykles ir nuostatas dėl kyšininkavimo ir korupcijos, mes įsipareigojame niekada nenaudoti sutarčių, sudaromų su konsultantais, brokeriais, agentais ir kitais tarpininkais, siekiant nukreipti mokėjimus bet kokiai šaliai.

Griežtai draudžiama neskaidriu būdu mokėti valstybės pareigūnui ar asmeniui, prilyginamam valstybės pareigūnui, skatinamuosius mokėjimus. Bet kokie Darbuotojai, gaunantys pasiūlymą sumokėti skatinamąjį mokėjimą, turėtų mandagiai ir aiškiai atsisakyti ir užfiksuoti savo atsisakymą.

Tais atvejais, kai Bendrovė skelbia konkursą, Darbuotojai niekada neturėtų teikti pirmenybės jokiam iš pareiškėjų dėl subjektyvių priežasčių, nesusijusių su siūlomų gaminių ar paslaugų kokybe ir (arba) kaina.

Kai konkurse dalyvauja „Staticus“, Darbuotojai niekada neturėtų neteisėtai bandyti paveikti konkurso organizatorių ar jo atstovus.

Interesų konfliktas

Interesų konfliktas yra situacija, kai Darbuotojas vykdydamas savo pareigas priima sprendimą, dalyvauja priimant sprendimą ar atlieka kitus Bendrovei nepalankius veiksmus savo ar jam artimų asmenų privačiais interesais.

Kliento interesai yra pagrindinis bendrovės „Staticus“ prioritetas, viršesnis už bet kokius asmeninius interesus. Būtina vengti situacijų, kai Darbuotojų asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai gali prieštarauti Bendrovės interesams. Tuo atveju, jei susidaro prielaidos tokiam interesų konfliktui, Darbuotojai turi kuo greičiau informuoti apie tai savo vadovą ar tiesiogiai Bendrovės vadovą.

Darbuotojams draudžiama:

 • siekti asmeninės naudos ar Bendrovės lėšomis atlyginti asmenines sąnaudas pasinaudojant savo padėtimi;
 • siekti patenkinti šeimos interesus, kylančius iš Bendrovės ir bet kurio jos tiekėjo ar kliento sandorio;
 • dirbti kitų bendrovių, institucijų ar organizacijų naudai ar naudoti Bendrovės turtą, vardą ar reputaciją vykdant pareigas ne Bendrovėje. Darbuotojas turi iš anksto informuoti ir suderinti su savo vadovu galimybę vykdyti pareigas ne Bendrovėje, dalyvauti verslo ar kitoje papildomoje verslo veikloje.
 • dalyvauti veikloje, kuri konkurencijos požiūriu būtų žalinga Bendrovei ar sukurtų interesų konfliktą;
 • atlikti finansines investicijas, palankias sprendimus priimančiam organui bendrovėse, kurios konkuruoja su Bendrove, teikia prekes ar paslaugas Bendrovei ar turi bet kokių kitų verslo ryšių su Bendrove;
 • būti kitų komercinių organizacijų ar bendrovių vadovais ir (arba) nariais, išskyrus atvejus, kai Darbuotojus tokiais vadovais ir (arba) nariais paskyrė Bendrovės vadovybė;
 • skleisti neigiamą informaciją apie Bendrovę ir jos veiklą.

Darbuotojai, kurie susidūrė su interesų konfliktu, arba įtaria ar mano, kad toks interesų konfliktas jau kilo ar kils, privalo nedelsdami pranešti apie tokį interesų konfliktą savo vadovui ar tiesiogiai Bendrovės vadovui ir atsiriboti nuo tokio sandorio, dėl kurio kilo interesų konfliktas, taip pat nuo visų su tokiu sandoriu susijusių derybų, diskusijų ar sprendimų, ir nesiekti jų paveikti.

Darbuotojui nusprendus, kad kitas darbuotojas galimai susidūrė su interesų konfliktu, jis privalo pranešti apie tai savo vadovui arba tiesiogiai Bendrovės vadovui pasinaudodamas anonimine karštąja linija: http://anonymouse.org/anonemail.html.

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

Bendrovės Darbuotojai privalo žinoti, kuri informacija yra konfidenciali, ir užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą. Jei Darbuotojas nežino, kuri informacija yra konfidenciali, jis privalo kreiptis į savo vadovą. Konfidencialios informacijos sąrašas yra nuolat atnaujinamas.

Darbuotojai, nutraukiantys su Bendrove darbo santykius, privalo ir toliau saugoti informaciją, kurią gavo dirbdami „Staticus“, ir užtikrinti jos konfidencialumą.

Bendrovė renka ir tvarko klientų, Darbuotojų ir trečiųjų šalių asmeninę informaciją tik pagal taikomus įstatymus privatumo srityje. Darbuotojų konfidenciali informacija yra saugiai tvarkoma ir, nebent būtų privaloma pagal įstatymus, gali būti atskleista tik tinkamai įgaliotiems gauti tokią informaciją asmenims. Bendrovė užtikrina, kad tokiais asmens duomenimis galėtų naudotis tik asmenys, kuriems tokie asmens duomenys yra būtini darbo pareigoms vykdyti.

Bendrovės turto naudojimas ir priežiūra

Bendrovės infrastruktūra ir įranga, įvairūs ištekliai, kitos medžiagos ir darbo laikas turi būti naudojami tik teisėtais Bendrovės verslo interesais.

Darbuotojai privalo prižiūrėti visą Bendrovės turtą, būtiną jų darbui atlikti, ir imtis visų veiksmų siekiant užkirsti kelią neteisėtam tokio turto naudojimui, žalai ar vagystei. Darbuotojai privalo naudoti Bendrovės turtą tvariai ir proporcingai.

Darbuotojų įsipareigojimai dėl „Staticus“ turto apsaugos ir priežiūros taip pat taikomi Bendrovei priklausančiai informacijai. Neteisėtas tokios informacijos naudojimas ar platinimas laikomas „Staticus“ politikos pažeidimu, tokie veiksmai laikomi neteisėtais, ir už juos gali būti taikoma civilinė ir (arba) baudžiamoji atsakomybė.

Bendrovės turto negalima skolinti, parduoti ar perduoti jokiu kitu būdu, taip pat naudoti asmeniniais tikslais.

Verslo etikos kodekso veiksmingumo užtikrinimas

„Staticus“ patvirtino šį verslo etikos kodeksą tikėdamasi, kad visi Darbuotojai tinkamai laikysis jame nustatytų principų ir normų. Bendrovės „Staticus“ vadovas yra atsakingas stebėti, kaip laikomasi Kodekso, ir pranešti apie Kodekso nesilaikymo atvejus įmonių valdyboms. Darbuotojai privalo nedelsdami ir tinkamai pranešti apie visus šio Kodekso pažeidimus ir informuoti savo vadovus ar tiesiogiai Bendrovės vadovą pasinaudodami anonimine karštąja linija: http://anonymouse.org/anonemail.html.

Bendrovė visapusiškai remia savo Darbuotojus, kurie sąžiningai ir stropiai laikosi Kodekso nuostatų, ypač susidūrę su spaudimu jas pažeisti.

Kiekvienas Darbuotojas privalo perskaityti šį Kodeksą ir laikytis jo nuostatų. Pažeidusiems Kodeksą Darbuotojams gali būti taikomos įstatymuose numatytos drausminės priemonės, įskaitant atleidimą iš darbo.

Visi klausimai apie bet kokią Kodekso dalį arba jos praktinį įgyvendinimą turėtų būti pateikiami vadovams ar tiesiogiai „ „Staticus“ vadovui.

Bendrovės vadovai privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame Kodekse nustatytų principų, ir patvirtinti išsamesnes rekomendacijas dėl Kodekse nurodytų sričių, jei pagal konkrečios šalies įstatymus ir teisės aktus būtina atsižvelgti į konkrečius reikalavimus verslo veiklai tokioje šalyje.

UAB „Staticus“ generalinė direktorė

Aušra Vankevičiūtė